ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]