ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การรับนักเรียน
3 การขอย้ายเข้าเรียน
4 การขอย้ายออกนักเรียน
5 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
6 การขอลาออก
7 การขอเทียบโอนผลการเรียน
8 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
9 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]