ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ๒.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์๒)
2 ๑.การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์๒)
3 ๓.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์๒)
4 ๔.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 ๕.การขอลาออก
6 ๖.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 ๗.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8 ๘.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]