ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอใช้อาคารสภานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
8 ข้อมูลพื้นฐานการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]