ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
2 คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที่
3 คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
4 คู่มือการขอลาออกนักเรียน
5 คู่มือการรับนักเรียน
6 คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียน
7 คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]