ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
2 การขอเทียบโอนผลการเรียน
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
4 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
5 การขอย้ายออกของนักเรียน
6 การขอลาออกของนักเรียน
7 การรับนักเรียนของโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]