ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอเทียบโอนผลการเรียน
2 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
3 การขอย้ายเข้าเรียน
4 การขอย้ายออกของนักเรียน
5 การขอลาออกของนักเรียน
6 การรับนักเรียน
7 การขอใช้อาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]