ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
2 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]