ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้ายออกนักเรียน
3 การขอเทียบโอนผลการเรียน(นักเรียนที่กลับจากต่างประเทศ)
4 การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
5 การขอใช้บริการอาคารสถานที่
6 การขอลาออก

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]