ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2 ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษา_1
3 ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษา_2
4 ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษา_3

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]