ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านเนินทราย
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การขอย้ายเข้าเรียน
2 การขอย้ายออกนักเรียน
3 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
4 การขอลาออก
5 การขอเทียบโอนผลการเรียน
6 การขอใบแทนเอกสารทางการเรียน
7 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
8 การรับนักเรียน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]