ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 การรับนักเรียน
10 การย้ายเข้านักเรียน
11 การขอย้ายออกนักเรียน
12 การผ่อนผันให้เข้าเรียน
13 การลาออกกนักเรียน
14 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษษ
15 การเทียบโอน

1 2 Next
จำนวนทั้งหมด 17 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]
 
1 2 Next