ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียน
2 คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายเข้านักเรียน
3 คู่มือสำหรับประชาชนการขอย้ายออกนักเรียน
4 คู่มือสำหรับประชาชนการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5 คู่มือสำหรับประชาชนการขอลาออก
6 คู่มือสำหรับประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียน
7 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบแทนเอกสารการศึกษา
8 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้บริการอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]