ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
4 คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
6 คู่มือสำหรับประชาชน การการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านบางเจริญ)

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]