ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านกาฮง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรักนักเรียน
2 การย้ายเข้าเรียน
3 การขอย้ายออกนักเรียน
4 การขอผ่อนผันเด็กเข้านักเรียน
5 การขอลาออก
6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
7 การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
8 การขอใช้บริการอาคารด้านสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]