ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านบางหมู
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   ชื่อกระบวนงาน
1 การรับนักเรียน
2 การขอย้าย
3 การขอผ่อนผัน
4 การขอลาออก
5 การขอเที่ยบโอน
6 การขอใบแทน
7 การขอใช้สถานที่
8 การขอย้ายออก

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]