สรุปจำนวนครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2


ลำดับ รหัส  รายการ  รายการ(cm.) จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1
11001
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา
1843
33
35
2
11002
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
73
6
0
3
11003
ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา
79
6
22
4
21001
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายเอกสาร
18
6
1
5
21002
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
12
1
1
6
21003
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร
5
1
4
7
21004
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องอัดสำเนา
5
2
4
8
21005
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด
4
4
19
9
21006
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย
26
0
0
10
21007
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
217
36
27
11
21008
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer)
346
39
74
12
21009
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
43
8
2
13
21010
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
9
0
3
14
21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)
395
99
66
15
21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)
373
21
18
16
21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
47
5
4
17
22001
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา
12003
814
800
18
22002
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา
1308
95
50
19
22003
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
191
10
22
20
22004
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
169
17
7
21
22005
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
0
0
0
22
22006
ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์
48
12
8
23
22007
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
34
5
14
24
22008
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ
86
3
3
25
22009
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ
41
2
8
26
22010
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
3
0
0
27
22011
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานไม้
32
0
1
28
22012
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานโลหะ
15
0
0
29
22013
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม
10
1
0
30
22014
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานยนต์
1
0
0
31
22015
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม
10
0
1
32
22016
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม
0
0
0
33
22017
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด
1
0
0
34
22018
ครุภัณฑ์การศึกษา ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม
33
0
0
35
22019
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น
0
0
0
36
22020
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล
45
5
2
37
22021
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา
76
13
0
38
22022
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา
51
38
1
39
22023
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย
24
0
1
40
22024
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส
45
6
26
41
22025
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง
54
1
9
42
22026
ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี
585
80
149
43
22027
ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี
36
2
28
44
22028
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี
105
18
64
45
22029
ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม
186
19
7
46
22030
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา
156
3
5
47
22031
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา
1
0
0
48
22032
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD
217
33
31
49
22033
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
741
134
89
50
22034
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer)
268
42
72
51
22035
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
33
0
0
52
22036
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
15
1
0
53
22037
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
22
2
1
54
22038
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก
5
0
0
55
22039
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)
516
17
8
56
22040
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)
118
0
0
57
22041
ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
1380
228
192
58
22042
ครุภัณฑ์การศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)
366
40
38

59

22043
ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)
778
30
25
60
23001
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน
1
0
0
61
23002
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
127
0
3
62
23003
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง
126
12
10
63
23004
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์
4
1
0
64
23005
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ
199
9
3
65
24001
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ
65
10
11
66
24002
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น
147
19
14
67
24003
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส
78
1
4
68
24004
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า
98
17
11
69
24005
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
441
40
35
70
24006
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น
142
9
10
71
24007
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก
32
1
1
72
24008
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส
63
10
2
73
24009
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก
25
0
1
74
24010
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส
10
0
0
75
25001
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง
0
0
0
76
25002
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ
2
0
0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-30 16:04:28 น.