ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดราชโอรส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.44 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญชวนครูกลุ่ม 4 สพม.1 เข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
“งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1”
(วันที่ 21 กันยายน 2563 11.34 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
4
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ “โครงการอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ”
(วันที่ 20 กันยายน 2563 13.00 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
5
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.29 น./อ่าน 177)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.28 น./อ่าน 83)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.25 น./อ่าน 93)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับช
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.24 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “SUDOKU” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.15 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
10
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “ชิงแชมป์Amath” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.14 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “คิดเลขเร็ว” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.14 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาจีน เล่าเรื่องภาษาจีน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.13 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมครูแกนนำด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.11 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมเสวนา”ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.10 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
รับประทานโล่รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาได้มากที่สุด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
17
ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่า และครูศรีวรรณ ช้อยหิรัญ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้า
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.42 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพวาดระบายสี วิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
19
การจัดแสดงและนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
20
การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.29 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.26 น./อ่าน 22)
22
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.22 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
23
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.21 น./อ่าน 27)
24
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
25
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.17 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
26
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.51 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 51 เครื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.49 น./อ่าน 101)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
รับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Cover Dance รายการ The Explace JK Starter Cover Dance
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.21 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
29
รับมอบถ้วยรางวัล จากวง R.O. Mens ที่ได้รับจากการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.13 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
30
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.09 น./อ่าน 160)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ