ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดราชโอรส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยวิ
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 06.42 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.44 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
โรงเรียนวัดราชโอรส ขอเชิญชวนครูกลุ่ม 4 สพม.1 เข้าร่วมการประกวด “ผลงานวิจัยครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
“งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1”
(วันที่ 21 กันยายน 2563 11.34 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
5
วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ “โครงการอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เพื่อพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ”
(วันที่ 20 กันยายน 2563 13.00 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์และการประยุกต์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.29 น./อ่าน 206)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียงในภาษาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.28 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.25 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
การพัฒนาด้านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนตามหลักไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับช
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.24 น./อ่าน 66)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “SUDOKU” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.15 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “ชิงแชมป์Amath” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.14 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
12
การแข่งขันคณิตศาสตร์ “คิดเลขเร็ว” ภายในโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
13
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะภาษาจีน เล่าเรื่องภาษาจีน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.13 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรมครูแกนนำด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.11 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
15
ร่วมเสวนา”ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.10 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
16
รับประทานโล่รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาได้มากที่สุด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
18
ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่า และครูศรีวรรณ ช้อยหิรัญ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้า
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.42 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพวาดระบายสี วิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
20
การจัดแสดงและนำเสนอผลงานของครูผู้ช่วย
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.39 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.29 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.26 น./อ่าน 31)
23
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.22 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
24
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.21 น./อ่าน 36)
25
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
26
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.17 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
27
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.51 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
28
ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 51 เครื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.49 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
รับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Cover Dance รายการ The Explace JK Starter Cover Dance
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.21 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
30
รับมอบถ้วยรางวัล จากวง R.O. Mens ที่ได้รับจากการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.13 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
31
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.09 น./อ่าน 168)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ