ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.44 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.40 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
3
นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
(วันที่ 11 มกราคม 2560 11.19 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
4
การรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 11.01 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรม Asean Day ณ ศูนย์อาเซียนอำเภอบางปะหัน โรงเรียนวัดนาค
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 10.53 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
6
การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลยั่งยืน ของโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 10.42 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 10.37 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
8
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 20.41 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.52 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ผลการร้องเรียนของโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.34 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชูปถัมภ์)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 13.42 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 13.22 น./อ่าน 5655)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แผนผังการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 12.53 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 12.39 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ืหลักสูตรโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 18.20 น./อ่าน 101)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) จัดทำเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 10.39 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 10.26 น./อ่าน 1251)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมอบรมยาเสพติด โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 10.19 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
19
นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) ร่วมสวดมนต์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 10.05 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
20
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 14.15 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 14.12 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
22
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.28 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.21 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถ้มภ์)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 10.30 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
โรงเรียนนายเรือ จัดโครงการ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 17 มิถุนายน 2558 14.58 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 17 มิถุนายน 2558 14.51 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม