ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านดาบ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 15.15 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.08 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.08 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.08 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.08 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.07 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.07 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.07 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.07 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.06 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.06 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.06 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.06 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.04 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 : นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O17 : E–Service
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.01 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.01 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.01 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.01 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.00 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O9 : Social Network
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.59 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.58 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.58 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.58 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.57 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 12.21 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
โรงเรียนวัดบ้านดาบจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้แก่ ผอ.วรศักดิ์ ภูเจริญและคุณครูวรางภรณ์ เนื่องจ
(วันที่ 23 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
46
ตรวจเยี่ยมสนามติว O-net ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 15.08 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
47
ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สพป.ลบ.1 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 19.57 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
48
สภาเด็กฯตำบลโก่งธนูพัฒนาวัดในตำบลโก่งธนู
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 23.42 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม