ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.34 น./อ่าน 38)
2
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.32 น./อ่าน 34)
3
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.30 น./อ่าน 34)
4
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.29 น./อ่าน 22)
5
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.28 น./อ่าน 50)
6
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.26 น./อ่าน 16)
7
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.24 น./อ่าน 33)
8
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.23 น./อ่าน 18)
9
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 25)
10
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.19 น./อ่าน 15)
11
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.18 น./อ่าน 21)
12
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.16 น./อ่าน 14)
13
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.15 น./อ่าน 23)
14
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.14 น./อ่าน 23)
15
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.13 น./อ่าน 18)
16
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.10 น./อ่าน 19)
17
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.08 น./อ่าน 24)
18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.07 น./อ่าน 18)
19
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.05 น./อ่าน 32)
20
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.03 น./อ่าน 22)
21
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.01 น./อ่าน 35)
22
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 17.00 น./อ่าน 21)
23
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.56 น./อ่าน 22)
24
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.54 น./อ่าน 30)
25
O17 E-Service
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.53 น./อ่าน 49)
26
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.51 น./อ่าน 20)
27
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.50 น./อ่าน 27)
28
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.45 น./อ่าน 24)
29
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.43 น./อ่าน 24)
30
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.40 น./อ่าน 32)
31
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.37 น./อ่าน 34)
32
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.35 น./อ่าน 34)
33
O9 Social Network
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.33 น./อ่าน 26)
34
O8 Q&A
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.31 น./อ่าน 21)
35
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.29 น./อ่าน 31)
36
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.14 น./อ่าน 34)
37
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.13 น./อ่าน 35)
38
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.10 น./อ่าน 29)
39
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.07 น./อ่าน 33)
40
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 15.45 น./อ่าน 36)
41
o1 ระบบโครงสร้างการบริหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 15.22 น./อ่าน 50)