ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 08.39 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 08.30 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
3
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 08.26 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
5
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
6
คำขวัญวันครู
(วันที่ 04 มกราคม 2561 09.48 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำขวัญวันเด็ก
(วันที่ 04 มกราคม 2561 09.40 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
9
แข่งกีฬา “อมตะ จูเนียร์ ลีค ครั้งที่ 8”
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 08.27 น./อ่าน 572)
10
กิจกรรมวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 07.33 น./อ่าน 155)
11
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 07.31 น./อ่าน 35)
12
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 07.27 น./อ่าน 76)
13
วันเด็ก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 07.24 น./อ่าน 45)
14
เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 07.20 น./อ่าน 9)
15
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2560 03.46 น./อ่าน 1227)
ข่าวกิจกรรม
16
ค่ายคุณธรรม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 11.34 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
17
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 11.31 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
18
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 09.13 น./อ่าน 49)
19
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 08.58 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
20
วันแห่งความสำเร็จ
(วันที่ 25 มีนาคม 2559 11.37 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
21
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 14.17 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
22
รับการนิเทศการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 11.38 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 25 มกราคม 2559 10.20 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
24
การฝึกอบรมการทำขนมอบของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง
(วันที่ 21 มกราคม 2559 11.27 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมวันเด็ก และกีฬาสีโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
(วันที่ 12 มกราคม 2559 10.34 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
26
ประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
(วันที่ 24 ธันวาคม 2558 16.29 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
27
นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 15.02 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
28
ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 07.54 น./อ่าน 1217)
ข่าวกิจกรรม
29
รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 15.42 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
30
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 15.20 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์