ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 08.39 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 08.30 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
3
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 08.26 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
5
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
6
คำขวัญวันครู
(วันที่ 04 มกราคม 2561 09.48 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำขวัญวันเด็ก
(วันที่ 04 มกราคม 2561 09.40 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
9
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2560 03.46 น./อ่าน 1094)
ข่าวกิจกรรม
10
ค่ายคุณธรรม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 11.34 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 11.31 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 08.58 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
13
วันแห่งความสำเร็จ
(วันที่ 25 มีนาคม 2559 11.37 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
14
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 14.17 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
15
รับการนิเทศการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 11.38 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 25 มกราคม 2559 10.20 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
17
การฝึกอบรมการทำขนมอบของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง
(วันที่ 21 มกราคม 2559 11.27 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมวันเด็ก และกีฬาสีโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
(วันที่ 12 มกราคม 2559 10.34 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
(วันที่ 24 ธันวาคม 2558 16.29 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
20
นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 15.02 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
21
ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 07.54 น./อ่าน 1156)
ข่าวกิจกรรม
22
รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 15.42 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
23
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 15.20 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์