ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดสำนักบก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
แผนป้องกันการทุจริต
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.39 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.15 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.12 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.27 น./อ่าน 110)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 12.36 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 16.21 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
Facebook
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.02 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2562 08.27 น./อ่าน 482)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
วันเด็ก2562
(วันที่ 24 มกราคม 2562 19.34 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
12
วันวชิราวุธ
(วันที่ 21 มกราคม 2562 07.17 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
13
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2561
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 11.05 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 08.38 น./อ่าน 180)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 08.27 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.24 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.54 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันอาสหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.53 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.52 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมค่ายตลาดนัดภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.51 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม