ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านมาบลำบิด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โคงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.08 น./อ่าน 149)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แบบตรวจ OIT
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 219)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
SAR61โรงเรียนบ้านมาบลำบิด
(วันที่ 30 เมษายน 2562 19.51 น./อ่าน 632)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
SAR 60
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 393)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ใบรายงาน ปพ.6
(วันที่ 27 สิงหาคม 2558 17.48 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์