ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านมาบลำบิด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านมาบลำบิด ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 14.11 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โคงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.08 น./อ่าน 167)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แบบตรวจ OIT
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 235)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
SAR61โรงเรียนบ้านมาบลำบิด
(วันที่ 30 เมษายน 2562 19.51 น./อ่าน 685)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
SAR 60
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 423)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ใบรายงาน ปพ.6
(วันที่ 27 สิงหาคม 2558 17.48 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์