ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Kahoot ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.33 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct instruction) ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service โดย นายพสิษฐ์ธน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.30 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาวพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.51 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ของ น.ส.ศิริกมล บุญสนอง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 134)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นายภิรมย์ ลี้กุล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 172)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 110)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 13.30 น./อ่าน 1243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 เมษายน 2562 00.45 น./อ่าน 450)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 เมษายน 2562 01.08 น./อ่าน 574)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 เมษายน 2562 19.31 น./อ่าน 756)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.19 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 09.52 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
สัปดาห์วิทยาศาสตร์61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.22 น./อ่าน 524)
ข่าวกิจกรรม
16
ค่ายปลูกฝันปันโอกาส ครั้งที่ 6
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.21 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
17
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชุมแสง ประจำปี 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.20 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.19 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
19
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.17 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
20
ตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.16 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
21
แห่เทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.15 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.13 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
23
ถวายเทียนพรรษาวัดบึงตากาด2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
24
หล่อเทียนพรรษา2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 17.10 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านสีระมันศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.03 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
26
มูลนิธิซากุระ รวมน้ำใจ มอบอุปกรณ์การกีฬา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.01 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.00 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.58 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
29
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหาร จัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.57 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
วันคล้ายวันถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำและการลงนาม MOU
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.54 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
32
ประเพณี เดินวิ่ง มินิ มาราธอน ศิษย์ดีเพราะมีครู
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.52 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีไหว้ครู 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.51 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
34
คณะกรรมการนักเรียน ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.49 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
35
ปลอดอบายมุข ห่างไกลพนันบอลโลก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.47 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมร่วมกันตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.45 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
38
วันงดสูบบุหรี่โลก2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.40 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
39
เปิดภาคเรียนวันแรก
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.34 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
40
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 11.56 น./อ่าน 343)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 21.25 น./อ่าน 1487)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 11.15 น./อ่าน 1070)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
(วันที่ 05 เมษายน 2561 07.43 น./อ่าน 588)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
(วันที่ 04 เมษายน 2561 02.27 น./อ่าน 1640)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 03.54 น./อ่าน 633)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 00.41 น./อ่าน 3559)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
สื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.04 น./อ่าน 1217)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.44 น./อ่าน 472)
ข่าวกิจกรรม
49
วันสุนทรภู่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 08.27 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
50
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 เมษายน 2560 12.31 น./อ่าน 4777)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
(วันที่ 12 เมษายน 2560 09.56 น./อ่าน 3232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 เมษายน 2560 06.46 น./อ่าน 2370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 06.49 น./อ่าน 2318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 08.13 น./อ่าน 4024)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.46 น./อ่าน 536)
ข่าวกิจกรรม
56
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.44 น./อ่าน 594)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.42 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
58
รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.39 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
59
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบออนไลน์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.37 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมสานสัมพันธ์ เครื่อข่ายวังจันทร์
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.32 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2559
(วันที่ 23 มกราคม 2560 11.24 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 20 มกราคม 2560 08.29 น./อ่าน 748)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ผลการแข่งขันกิจกรรม งาน 37 ปี วังจันทร์ฯ
(วันที่ 18 มกราคม 2560 16.25 น./อ่าน 713)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
พิธีถวายราชสดุดี 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.02 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
65
ตรวจตาบอดสี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.01 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
66
ค่ายพุทธบุตร"ทำดีเพื่อพ่อ"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.58 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.49 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
68
การสอบธรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.46 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยดวงใจ โครงการทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.41 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
70
การการเขียนแผนฯ ปศพพ.
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.35 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
71
นิสิตป.โท จากม.บูรพา ศึกษาดูงาน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.26 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 09.18 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
73
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.34 น./อ่าน 503)
ข่าวกิจกรรม
74
"วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
(วันที่ 17 ตุลาคม 2559 11.30 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
75
จัดประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการฯ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.23 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
76
ปฏิทินนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.13 น./อ่าน 373)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.02 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรม "วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี" ประจำปี 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 14.00 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
80
ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 834)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต)
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.44 น./อ่าน 548)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
รับสมัครพนักงานราชการ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.41 น./อ่าน 383)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 1800)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 14.24 น./อ่าน 1119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 20 เมษายน 2559 11.31 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2559 05.28 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ผลสอบคัดเลือก ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 715)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 17.14 น./อ่าน 644)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559 09.37 น./อ่าน 1163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอล
(วันที่ 13 มกราคม 2559 10.22 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2558 11.04 น./อ่าน 492)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ค่ายบูรณาการรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.31 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 08.38 น./อ่าน 668)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือเพื่อการศึกษา
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 08.37 น./อ่าน 319)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.52 น./อ่าน 699)
ข่าวกิจกรรม
96
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นสนามสอบ ธรรมสนามหลวง
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 10.50 น./อ่าน 894)
ข่าวกิจกรรม
97
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 10.40 น./อ่าน 612)
ข่าวกิจกรรม
98
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 13.02 น./อ่าน 806)
ข่าวกิจกรรม
99
นายสมศักดิ์ ทองเนียม เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “วังจันทร์เกมส์”ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 08.46 น./อ่าน 632)
ข่าวกิจกรรม
100
เลื่อนวันทัศนศึกษา
(วันที่ 04 ตุลาคม 2558 21.16 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
(วันที่ 14 กันยายน 2558 09.56 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้เด็กและเยาวชน
(วันที่ 10 กันยายน 2558 13.01 น./อ่าน 559)
ข่าวกิจกรรม
103
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 10 กันยายน 2558 12.51 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
104
ใกล้สอบกันแล้วนะคะ
(วันที่ 09 กันยายน 2558 10.35 น./อ่าน 356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
งานมหกรรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS และ BEST PRATICE
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 10.36 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
106
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 10.00 น./อ่าน 1915)
ข่าวกิจกรรม
107
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล และคณะร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.53 น./อ่าน 856)
ข่าวกิจกรรม
108
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่าย โครงก
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 12.49 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
109
รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 12.44 น./อ่าน 362)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.22 น./อ่าน 1040)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
111
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานอาหารไทย ประเภทน้ำพริกแกง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.19 น./อ่าน 2154)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
112
รายงานผลการประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.15 น./อ่าน 8652)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
113
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารสำรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 08.44 น./อ่าน 8225)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
114
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 11.12 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยองเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 13.24 น./อ่าน 577)
ข่าวกิจกรรม
116
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการประเมินเพื่อคัดกรองสถานศึกษาตามหลักของปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 11.17 น./อ่าน 557)
ข่าวกิจกรรม
117
โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับการนิเทศและติดตาม "โรงเรียนในฝัน" ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 13.46 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
118
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยครูสมฤดี ธนโชติกฤิชัย
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 09.10 น./อ่าน 956)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
119
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานเปิดงานเดิ่น – วิ่ง มินิมาราธอน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.45 น./อ่าน 469)
ข่าวกิจกรรม
120
ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.32 น./อ่าน 580)
ข่าวกิจกรรม
121
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดค่ายคนดีขอ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.22 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
122
ดร.สุุกิจ โพธิ์ศิริกุล เปิดค่ายสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยฯ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 13.10 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม