ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
https://www.facebook.com/pg/prachakasetpattanaschool/photos/?tab=album&album_id=1626099564136491
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 11.26 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.47 น./อ่าน 3382)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.27 น./อ่าน 6802)
ข่าวกิจกรรม
4
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.24 น./อ่าน 7734)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ชีวิตนอกบท
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 18.40 น./อ่าน 3170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านดนตรีไทย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 16.23 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
7
เผยแพร่ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 16.19 น./อ่าน 87)
8
เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 16.12 น./อ่าน 420)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 22.14 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 23.17 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม นี้
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 20.26 น./อ่าน 1749)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 23 มิุถนายน ถึง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 19.50 น./อ่าน 1194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กลุ่มเครือข่ายปางสีดา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.31 น./อ่าน 792)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.28 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
15
คณะครูโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาร่วมงานเลี้ยงส่งครูกมลพรรณ นิสภวานิชย์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.24 น./อ่าน 675)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรรษา โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 06.46 น./อ่าน 1398)
ข่าวกิจกรรม
17
นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 12.31 น./อ่าน 949)
ข่าวกิจกรรม
18
นักเรียนรับเกียรติบัตร กิจกรรมคัดลายมือ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 15.37 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
19
นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร โครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 15.33 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
20
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งมอบชุดอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 16.38 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
21
facebook โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 21.31 น./อ่าน 727)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองหว้า
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.59 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
23
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.51 น./อ่าน 3119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประชุมประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มเครือข่ายปางสีดา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.47 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.30 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา e-mis
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 10.55 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม