ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
https://www.facebook.com/pg/prachakasetpattanaschool/photos/?tab=album&album_id=1626099564136491
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 11.26 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.47 น./อ่าน 3053)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.27 น./อ่าน 6133)
ข่าวกิจกรรม
4
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 14.24 น./อ่าน 7156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ชีวิตนอกบท
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 18.40 น./อ่าน 2477)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านดนตรีไทย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 16.23 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
7
เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2558 16.12 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 22.14 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 23.17 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม นี้
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 20.26 น./อ่าน 1634)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 23 มิุถนายน ถึง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 19.50 น./อ่าน 1087)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การประชุมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด กลุ่มเครือข่ายปางสีดา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.31 น./อ่าน 722)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.28 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
14
คณะครูโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาร่วมงานเลี้ยงส่งครูกมลพรรณ นิสภวานิชย์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 07.24 น./อ่าน 652)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรรษา โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 06.46 น./อ่าน 1298)
ข่าวกิจกรรม
16
นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 12.31 น./อ่าน 871)
ข่าวกิจกรรม
17
นักเรียนรับเกียรติบัตร กิจกรรมคัดลายมือ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 15.37 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
18
นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร โครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 15.33 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
19
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งมอบชุดอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 16.38 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
20
facebook โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 21.31 น./อ่าน 625)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองหว้า
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.59 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.51 น./อ่าน 2970)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประชุมประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มเครือข่ายปางสีดา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.47 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 11.30 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา e-mis
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 10.55 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม