ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 269 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพดี ชีวีมีสุข
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
กลุ่มจักรยานวินเทจ อำเภออรัญประเทศทำความดีพื่อพ่อ มอบลูกฟุตบอลฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.01 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไท-ญ้อ ปี2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.31 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสมพร สรวลสันต์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.30 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวดารณี ยมศรีทัศน์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.28 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริพร คงทน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 7)
8
คู่มือปฏิบัติงาน นายสะอาด เชื้อชาติ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวแสงอรุณ ดอกยี่สูญ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
คู่มือปฏิบัติงาน สุพัตรา กะการดี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววรลักษณ์ กอนเสน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
คู่มือปฏิบัติงาน นายทิรพงษ์ โมห้างหว้า
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
คู่มือปฏิบัติงาน นางมณีพร จันทราวุฒฺ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาววรรณจนา รุนสีงาม
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
คู่มือปฏิบัติงาน นางปานทิพย์ ปักษินศิริ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
คู่มือปฏิบัติงาน นางอภิญญา อิ่มเสมอ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
คู่มือปฏิบัติงาน นางปุณิกา พูนเขตรวิทย์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.09 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
คู่มือปฏิบัติงาน นางสุพัตรา ยิ่งสุข
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
คู่มือปฏิบัติงาน นางนภัค ดวงจันทร์โชติ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
คู่มือปฏิบัติงาน นายวสันต์ เผือกพันธ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.02 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
คู่มือปฏิบัติงาน นางธันยนันท์ จันทราประทักษ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.00 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
คู่มือปฏิบัติงาน นายเธียรชัย เกตุเรืองโรจน์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.57 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
คู่มือปฏิบัติงาน นายมั่น จันทร์ชู
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.53 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
คู่มือปฏิบัติงาน นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.46 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O17 E-Service
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 32)
27
O9 Social Network
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.59 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
ถาม-ตอบ Q&A
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.47 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.36 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.35 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.34 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.31 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.30 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.29 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.26 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.25 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.23 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.19 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.16 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.11 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O4 : แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 13.44 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
โครงการดนตรีสีขาว ประจำปี 2563
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.07 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
47
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 17)
72
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.59 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.58 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.08 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.49 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
รายงานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2563
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.37 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12.03 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
86
วัฒนธรรมองค์ OKS
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 16.11 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.22 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.06 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.53 น./อ่าน 11)
92
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.34 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือนปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
รายงานการจัดการเรียนร้องเรียน63
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 13.11 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
ระเบียบวาระการประชุม ปี2563
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 12.49 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.55 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
แผนป้องกันการทุจริจ ปี2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.27 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
แนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.06 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
99
เพลงมาร์ชอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.56 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
100
ประกาศเจตจำนงโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส Spirit OKS
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.19 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (MOU)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.29 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.23 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
One Stop Service
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
แผนปฏิบัติการ ปี 63
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.11 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 62
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.07 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.38 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.12 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 07.59 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
111
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 10.19 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2563 12.08 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.45 น./อ่าน 97)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
114
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่องแนวปฏิบัติในการติดต่อกับโรงเรียน ตามมารการป้องกัน Covid-19
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.29 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมไทยญ้อคลองน้ำใส
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.28 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
116
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 11.26 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
117
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 10.41 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
118
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
119
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 21 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
120
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.56 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
121
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.52 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
122
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 1132)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
123
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.42 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
124
แผนปฏิบัติการ ปี 62
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.26 น./อ่าน 146)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
125
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน โรงเรียนอพป.คลองน้ำ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.10 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
126
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.01 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
127
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 08.53 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
128
รายงานผลการบริหารงานบุคคล61
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.52 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
129
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.50 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
130
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.57 น./อ่าน 126)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
131
ประกาศบทบาทภาระหน้าที่และช่องทางติดต่อกับครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
132
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.06 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
133
แนวดำเนินการให้บริการประชาชน ของ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
134
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.34 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
135
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.19 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
136
การมอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
137
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างจัดทำป้ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.55 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
138
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.42 น./อ่าน 108)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
139
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.39 น./อ่าน 97)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
140
สาระสำคัญของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.10 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
141
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.09 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
142
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.06 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.02 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
145
บัญชีลงนามรับทราบประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
146
แนวดำเนินการ เพื่อการสนองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.58 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
147
ดัชนีความโปร่งใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.56 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
148
ประกาศเจตจำนงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.50 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
149
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.49 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
150
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.47 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
151
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.43 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
152
บันทึกการรับเรื่อง จากตู้รับความคิดเห็น
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.39 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
153
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.30 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
154
แผนบริหารความเสี่ยง ตามกรอบภารกิจหลักในการบริหาร โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
155
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.40 น./อ่าน 93)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
156
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
157
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.24 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
158
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแแห่งชาติ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
159
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
160
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.28 น./อ่าน 14)
161
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 2)
162
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.05 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
163
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 09.39 น./อ่าน 226)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
164
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน2562
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
165
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.38 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
167
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 09.05 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
168
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.50 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
ขอเชิญศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์ รวมพลังในงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
171
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.18 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
172
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
173
ร้านค้า Orporpo Shop
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
175
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
176
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
177
ค่าย “ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.34 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
178
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
179
การมอบใบประกาศณียบัตรและทุนการศึกษาผู้สอบผ่านธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 14.42 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
180
ร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
181
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.27 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
182
การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 09.06 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
183
โครงการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
184
การทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.44 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
185
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปี2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.20 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
187
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09.13 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2562 09.22 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
189
โรงเรียนพอป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 09.46 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
190
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
191
เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
192
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.04 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
193
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 868)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
194
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.18 น./อ่าน 342)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
195
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.16 น./อ่าน 299)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
196
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
197
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 08.08 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
198
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 06.56 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
199
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 06.23 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
200
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 09.38 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
201
ร่วมสืบสานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง ประจำปี 2561
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 08.11 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
202
โลโก้โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 07 กันยายน 2561 16.19 น./อ่าน 387)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
203
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.10 น./อ่าน 249)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
204
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 09.19 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
205
เอกสารแนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.59 น./อ่าน 270)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
206
ส่วนที่ 4การติดตามประเมินรายงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.58 น./อ่าน 137)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
207
แผนบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 143)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
208
แผนกำกับ ติดตาม นิเทศการดำเนินงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.55 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
209
แนวดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.54 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
210
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
211
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
212
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 10.22 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
213
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.46 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
214
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.31 น./อ่าน 89)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
215
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.30 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
216
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม ปีการศึกษา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 10.18 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
217
กิจกรรมการสร้างภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.49 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
218
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 2428)
ข่าวกิจกรรม
219
กองลูกเสืออพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมxระกวดสวนสนามระดับจังหวัด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.15 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
220
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.42 น./อ่าน 154)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
221
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
222
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.39 น./อ่าน 103)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
223
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.37 น./อ่าน 111)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
224
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 14.04 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
225
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.55 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
226
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.35 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
227
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 61
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.34 น./อ่าน 194)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
228
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.06 น./อ่าน 1262)
ข่าวกิจกรรม
229
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 08.45 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
230
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 09.38 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
231
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 เมษายน 2561 20.23 น./อ่าน 431)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
232
ลูกเสือโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสคว้าเกียรติบัตรทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมระดับชาติ
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
233
กิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.28 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
234
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.12 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
235
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(วันที่ 03 มกราคม 2561 12.49 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
236
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 02.59 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
237
การมอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 03.08 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
238
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสได้จัด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 02.48 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
239
โครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.22 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
240
ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของบริจาคให้เด็กชายอุดมทรัพย์ วิชัยรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.09 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
241
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 67 ระดับเขตพื้นที่ ฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.48 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
242
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.37 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
243
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมกิจกรรมแห่หอปราสาทผึ้ง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 03.53 น./อ่าน 324)
ข่าวกิจกรรม
244
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.38 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
245
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 06.20 น./อ่าน 492)
ข่าวกิจกรรม
246
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 05.53 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
247
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 1503)
ข่าวประชาสัมพันธ์
248
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 02.10 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
249
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 07.16 น./อ่าน 126)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
250
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.12 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
251
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
252
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 02.32 น./อ่าน 607)
ข่าวกิจกรรม
253
ค่ายศุภนิมิตคิดดีพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.00 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
254
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 09.25 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
255
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.22 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
256
เลือกตั้งประธาน(ระดับโรงเรียน) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
257
พระครูสุทธิจันทกิจ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 13.54 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
258
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 09.03 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
259
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีไหว้ครู
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 10.38 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
260
กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักครู
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 11.25 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
261
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 09.14 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
262
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส วัดค่าสายตาให้น้อง ๆ นักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 14.16 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
263
การฝึกอบรมค่ายเยาชนทางสายใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 17.00 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
264
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 10.39 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
265
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิถีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 11.36 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
266
ประเมินนักเรียน/โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 12.07 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
267
แผนการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.21 น./อ่าน 220)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
268
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธ
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.17 น./อ่าน 186)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
269
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๒
(วันที่ 03 เมษายน 2559 09.38 น./อ่าน 259)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ