ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.56 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.52 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.42 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แผนปฏิบัติการ ปี 62
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.26 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน โรงเรียนอพป.คลองน้ำ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.10 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.01 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 08.53 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
รายงานผลการบริหารงานบุคคล61
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.52 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.50 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.57 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ประกาศบทบาทภาระหน้าที่และช่องทางติดต่อกับครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.06 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
แนวดำเนินการให้บริการประชาชน ของ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.19 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
การมอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างจัดทำป้ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.55 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.42 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.39 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
สาระสำคัญของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.10 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.09 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.06 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.02 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
บัญชีลงนามรับทราบประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.00 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
แนวดำเนินการ เพื่อการสนองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.58 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
ดัชนีความโปร่งใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.56 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ประกาศเจตจำนงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.50 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.49 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.47 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
บันทึกการรับเรื่อง จากตู้รับความคิดเห็น
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.39 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.30 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
แผนบริหารความเสี่ยง ตามกรอบภารกิจหลักในการบริหาร โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.40 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.24 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
39
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแแห่งชาติ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
40
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.05 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
42
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 09.39 น./อ่าน 127)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
43
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน2562
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.42 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
44
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.38 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 09.05 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
47
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.50 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ขอเชิญศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์ รวมพลังในงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
50
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.18 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
51
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
52
ร้านค้า Orporpo Shop
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
54
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.07 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
55
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.52 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
56
ค่าย “ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.34 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
57
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 243)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
58
การมอบใบประกาศณียบัตรและทุนการศึกษาผู้สอบผ่านธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 14.42 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
59
ร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
60
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.27 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
61
การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 09.06 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
63
การทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.44 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
64
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปี2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09.13 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2562 09.22 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
68
โรงเรียนพอป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 09.46 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
69
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
70
เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
71
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.04 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
72
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 594)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
73
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.18 น./อ่าน 308)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
74
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.16 น./อ่าน 274)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
76
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 08.08 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
77
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 06.56 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 06.23 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 09.38 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ร่วมสืบสานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง ประจำปี 2561
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 08.11 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
81
โลโก้โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 07 กันยายน 2561 16.19 น./อ่าน 248)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
82
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.10 น./อ่าน 221)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
83
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 09.19 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
84
เอกสารแนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.59 น./อ่าน 159)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
85
ส่วนที่ 4การติดตามประเมินรายงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.58 น./อ่าน 125)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
86
แผนบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 125)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
87
แผนกำกับ ติดตาม นิเทศการดำเนินงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.55 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
แนวดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.54 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
89
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
90
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
91
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 10.22 น./อ่าน 101)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
92
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.46 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
93
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.31 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
94
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.30 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
95
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม ปีการศึกษา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 10.18 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมการสร้างภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.49 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 2195)
ข่าวกิจกรรม
98
กองลูกเสืออพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมxระกวดสวนสนามระดับจังหวัด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.15 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
99
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.42 น./อ่าน 148)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
100
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
101
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.39 น./อ่าน 92)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
102
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.37 น./อ่าน 94)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
103
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 14.04 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
104
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.55 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
105
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.35 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
106
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 61
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.34 น./อ่าน 178)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
107
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.06 น./อ่าน 759)
ข่าวกิจกรรม
108
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 08.45 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
109
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 09.38 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
110
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 เมษายน 2561 20.23 น./อ่าน 407)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
111
ลูกเสือโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสคว้าเกียรติบัตรทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมระดับชาติ
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.28 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.12 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(วันที่ 03 มกราคม 2561 12.49 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 02.59 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
116
การมอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 03.08 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
117
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสได้จัด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 02.48 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
118
โครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.22 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
119
ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของบริจาคให้เด็กชายอุดมทรัพย์ วิชัยรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.09 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
120
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 67 ระดับเขตพื้นที่ ฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.48 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.37 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมกิจกรรมแห่หอปราสาทผึ้ง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 03.53 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
123
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.38 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
124
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 06.20 น./อ่าน 471)
ข่าวกิจกรรม
125
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 05.53 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
126
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 1277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 02.10 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
128
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 07.16 น./อ่าน 117)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
129
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.12 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
130
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 02.32 น./อ่าน 542)
ข่าวกิจกรรม
132
ค่ายศุภนิมิตคิดดีพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.00 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
133
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 09.25 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
134
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.22 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
135
เลือกตั้งประธาน(ระดับโรงเรียน) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
136
พระครูสุทธิจันทกิจ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 13.54 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
137
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 09.03 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีไหว้ครู
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 10.38 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักครู
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 11.25 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
140
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 09.14 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
141
แนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 15.15 น./อ่าน 58)
วีดีทัศน์จาก Youtube
142
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส วัดค่าสายตาให้น้อง ๆ นักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 14.16 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
143
การฝึกอบรมค่ายเยาชนทางสายใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 17.00 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
144
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 10.39 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิถีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 11.36 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
146
ประเมินนักเรียน/โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 12.07 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
147
แผนการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.21 น./อ่าน 214)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
148
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธ
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.17 น./อ่าน 174)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
149
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๒
(วันที่ 03 เมษายน 2559 09.38 น./อ่าน 251)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ