ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.45 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่องแนวปฏิบัติในการติดต่อกับโรงเรียน ตามมารการป้องกัน Covid-19
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.29 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมไทยญ้อคลองน้ำใส
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.28 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 11.26 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 10.41 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วันที่ 21 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.56 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.52 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 158)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.42 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แผนปฏิบัติการ ปี 62
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.26 น./อ่าน 124)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน โรงเรียนอพป.คลองน้ำ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.10 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.01 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2561
(วันที่ 15 มกราคม 2563 08.53 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รายงานผลการบริหารงานบุคคล61
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.52 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.50 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.57 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ประกาศบทบาทภาระหน้าที่และช่องทางติดต่อกับครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.47 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 12.06 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
แนวดำเนินการให้บริการประชาชน ของ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.34 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.19 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
การมอบหมายหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ปี2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.15 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างจัดทำป้ายโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.55 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.42 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.39 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
สาระสำคัญของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.10 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ส่วนที่ 4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.09 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.06 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.02 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
บัญชีลงนามรับทราบประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.00 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
แนวดำเนินการ เพื่อการสนองเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.58 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ดัชนีความโปร่งใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.56 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
ประกาศเจตจำนงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.50 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.49 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.47 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.43 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
บันทึกการรับเรื่อง จากตู้รับความคิดเห็น
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.39 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.30 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
แผนบริหารความเสี่ยง ตามกรอบภารกิจหลักในการบริหาร โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2562
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.40 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 62
(วันที่ 13 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.24 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
46
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแแห่งชาติ 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2563 13.05 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
49
แบบบันทึกการกำกับติดตาม นิเทศการปฏิบัติงาน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 09.39 น./อ่าน 176)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
50
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน2562
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.42 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
51
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 12.38 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 09.05 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
54
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 กันยายน 2562 08.50 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ขอเชิญศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์ รวมพลังในงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.36 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.18 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
58
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
59
ร้านค้า Orporpo Shop
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
61
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.07 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.52 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
63
ค่าย “ ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.34 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
64
SAR โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 15.57 น./อ่าน 272)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
65
การมอบใบประกาศณียบัตรและทุนการศึกษาผู้สอบผ่านธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 14.42 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
66
ร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.27 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
68
การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 09.06 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
69
โครงการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
70
การทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.44 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
71
กีฬามัธยมสัมพันธ์ ปี2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 10.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 09.33 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
73
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 09.13 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ " ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2562 09.22 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนพอป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 09.46 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
76
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
77
เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
78
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 10.04 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
79
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 694)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
80
ปฏิทินการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.18 น./อ่าน 330)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
81
รายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงในการปฏิบัติงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ภาระงาน และเป้าหมาย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.16 น./อ่าน 281)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
82
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.47 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
83
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 08.08 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
84
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 06.56 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 06.23 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 09.38 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ร่วมสืบสานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง ประจำปี 2561
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 08.11 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
88
โลโก้โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 07 กันยายน 2561 16.19 น./อ่าน 282)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
89
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.10 น./อ่าน 236)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
90
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 09.19 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
91
เอกสารแนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.59 น./อ่าน 186)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
92
ส่วนที่ 4การติดตามประเมินรายงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.58 น./อ่าน 130)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
93
แผนบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.56 น./อ่าน 134)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
94
แผนกำกับ ติดตาม นิเทศการดำเนินงาน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.55 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
95
แนวดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 12.54 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
96
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.30 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2561 13.22 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
98
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 10.22 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
99
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.46 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
100
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.31 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
101
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 15.30 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
102
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม ปีการศึกษา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 10.18 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมการสร้างภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.49 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 2219)
ข่าวกิจกรรม
105
กองลูกเสืออพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมxระกวดสวนสนามระดับจังหวัด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 13.15 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
106
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.42 น./อ่าน 151)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
107
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
108
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.39 น./อ่าน 99)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
109
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 09.37 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
110
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 14.04 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
111
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 13.55 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
112
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.35 น./อ่าน 186)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
113
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 61
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 09.34 น./อ่าน 188)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
114
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.06 น./อ่าน 901)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 08.45 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
116
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 09.38 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
117
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 เมษายน 2561 20.23 น./อ่าน 414)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
118
ลูกเสือโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสคว้าเกียรติบัตรทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมระดับชาติ
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.28 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
120
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 09.12 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
(วันที่ 03 มกราคม 2561 12.49 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 02.59 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
123
การมอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 03.08 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
124
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสได้จัด ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 02.48 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
125
โครงการล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.22 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
126
ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของบริจาคให้เด็กชายอุดมทรัพย์ วิชัยรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 02.09 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
127
การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง 67 ระดับเขตพื้นที่ ฯ
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.48 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
128
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 02.37 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
129
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ร่วมกิจกรรมแห่หอปราสาทผึ้ง
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 03.53 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
130
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 กันยายน 2560 02.38 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
131
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 06.20 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
132
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 05.53 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
133
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 07.54 น./อ่าน 1314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 02.10 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
135
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 07.16 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
136
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.12 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
137
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 02.32 น./อ่าน 556)
ข่าวกิจกรรม
139
ค่ายศุภนิมิตคิดดีพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.00 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
140
การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 09.25 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
141
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.22 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
142
เลือกตั้งประธาน(ระดับโรงเรียน) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
143
พระครูสุทธิจันทกิจ มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 13.54 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
144
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 09.03 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีไหว้ครู
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 10.38 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
146
กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักครู
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 11.25 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
147
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเรียนอพป.คลองน้ำใส ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 09.14 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
148
แนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 15.15 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
149
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส วัดค่าสายตาให้น้อง ๆ นักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 14.16 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
150
การฝึกอบรมค่ายเยาชนทางสายใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 17.00 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม
151
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรม
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 10.39 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จัดพิถีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 11.36 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
153
ประเมินนักเรียน/โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 12.07 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
154
แผนการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.21 น./อ่าน 217)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
155
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธ
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.17 น./อ่าน 178)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
156
รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่สอดคล้องกับช่วงวัย ช่วงชั้นที่ ๒
(วันที่ 03 เมษายน 2559 09.38 น./อ่าน 255)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ