ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเสิงสาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 10.05 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม
2
รับการนิเทศผลการขับเคลื่อน สถานศึกษา เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 16.43 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเสิงสาง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 15.40 น./อ่าน 921)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 15.23 น./อ่าน 737)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 14.57 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 14.40 น./อ่าน 2687)
ข่าวกิจกรรม
7
จัดนิทรรศการวิชาการ วันคนดีศรีเสิงสาง เปิดบ้านเขียวขาว ก้าวไกลสู่อาเซียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 14.10 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
8
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี2558
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.48 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.35 น./อ่าน 1419)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ชุดการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 การสะท้อนของแสง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.32 น./อ่าน 309)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
ชุดการเรียน เรื่อง Better communication & better life กลุ่มสาระการเ่รียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.29 น./อ่าน 266)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.24 น./อ่าน 705)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น (ชุดที่ 1)
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 13.16 น./อ่าน 750)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ 1
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 12.52 น./อ่าน 464)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
กิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 12.36 น./อ่าน 960)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนเสิงสางเตรียมต้อนรับผู้ตรวจราชการ จากกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 11.58 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์