ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 20 มกราคม 2564 22.22 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
2
วัดบ้านด่าน มอบเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
(วันที่ 20 มกราคม 2564 13.57 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน "ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 17"
(วันที่ 08 มกราคม 2564 21.00 น./อ่าน 6)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 08 มกราคม 2564 19.15 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 14.02 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์#ทำทันที
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
7
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 11.42 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.06 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมตัดผมฟรีให้กับนักเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 20.31 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
11
ค่าย "เรียนรู้ พัฒนา ทักษะภาษาไทย" ประจำปี 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.45 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
12
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.24 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.40 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
14
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
15
ทำบุญฟังธรรมในวันสารทไทย
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.50 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
16
งานเกษียณอายุราชการ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
17
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.30 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 20.58 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
21
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.41 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
ปูชนียะ กสิณาลัย ร้อยดวงใจมุทิตา กลุ่มบ้านด่าน ๑
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.36 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
23
เกษียณอายุราชการ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.28 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
24
VTR. นำเสนอการจัดการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.25 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
25
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “วงจรปิด”
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" (ในสถานการณ์ COVID19)
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.57 น./อ่าน 23)
34
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โครงการปรับปรุงระบบทัศนูปกรณ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 22.49 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 14.04 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
37
กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
38
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 3019)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.12 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.31 น./อ่าน 660)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 399)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.36 น./อ่าน 18)
47
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3743)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน" โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.12 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 18.00 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
51
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ร่วมเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.13 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
53
การอบรมฝึกทักษะการตัดผมชาย-หญิง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.33 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
54
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 640)
ข่าวกิจกรรม
55
ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
56
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 65)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
57
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลบ้านด่านฟ้อนรำในงานเทศน์มหาชาติ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 2
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 61)
วีดีทัศน์จาก Youtube
59
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 1
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.17 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
60
เพลง : นี่คือ "บุรีรัมย์"
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.06 น./อ่าน 63)
วีดีทัศน์จาก Youtube
61
เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 324)
วีดีทัศน์จาก Youtube
62
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.12 น./อ่าน 112)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
การจัดสอบโอเน็ต ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
66
ความสามารถพิเศษ : โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ | 26-01-63 | ตะลอนข่าว
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.33 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.07 น./อ่าน 52)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
70
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 18.09 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
71
ขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ลูกๆ เขียวขาววันเด็กแห่งชาติ 2563 ครับ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 130)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.40 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
73
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-5
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
77
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 652)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 436)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 23.31 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR CHILD 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.37 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
83
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.16 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
84
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.51 น./อ่าน 96)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
86
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.42 น./อ่าน 152)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
87
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.30 น./อ่าน 86)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
88
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.18 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
89
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.53 น./อ่าน 87)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
90
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
91
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 3050)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสี "ดอกบัวเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.30 น./อ่าน 11)
94
ขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 518)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.42 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
97
ขอขอบคุณคุณตาสมพร ชะลุนรัมย์ บ้านสองห้องและครอบครัว
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
99
วันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 15.32 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
100
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 14.23 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
101
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 19.27 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
ฟัอนอวยพร เกษียณคุณครูเสริม เจริญศิริ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.25 น./อ่าน 161)
วีดีทัศน์จาก Youtube
103
เกษียณ คุณครูเสริม เจริญศิริ 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.13 น./อ่าน 78)
วีดีทัศน์จาก Youtube
104
รางวัลภาพยนต์สั้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(วันที่ 28 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 269)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
105
กีฬาเก่งเขียวขาว เมืองแปะเกมส์ 2562
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.59 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
106
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
108
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น"
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมดูดไม่ดูดวันนี้ Play-based Learning
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
110
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
บริษัทสร้างการดี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
112
หนังสั้น "โตไปไม่โกง"
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 53)
วีดีทัศน์จาก Youtube
113
ขอขอบพระคุณคุณตาริด และคุณยายบุญมี รสหอม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 227)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
114
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ขอขอบคุณคุณตาเลนเป็นอย่างสูง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
117
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ขอขอบพระคุณ คิงส์ยนต์และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
120
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
121
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
122
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 699)
ข่าวประชาสัมพันธ์
123
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.13 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
126
คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.05 น./อ่าน 208)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
127
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
129
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
130
ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
131
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
132
พิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.13 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
134
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
136
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
137
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
138
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.10 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
139
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
140
การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
141
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
รวมภาพสถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.56 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
143
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
รวมภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.26 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
146
เตรียมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
147
ทำเนียบมุทิตาเขียวขาว
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
149
ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 06.46 น./อ่าน 291)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
150
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
Open House anubanbandan 2019 สู่ค่ายวิชาการหรรษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
152
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
สวนสัตว์ KORAT ZOO
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.47 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
155
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.26 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
156
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
157
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.2 และ ป.4)
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.34 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
158
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
159
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 17.17 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
160
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบติดตามผลการผลิตน้ำสะอาด
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.51 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
161
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.37 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
162
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.5)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.14 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
163
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
164
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
วิเคราะห์ข้อสอบ NT
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 398)
วีดีทัศน์จาก Youtube
167
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บริการตัดผมฟรีทำความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.13 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
168
ทุกเช้าเขียว-ขาว เราช่วยกัน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 13.52 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
169
เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1.
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 14.43 น./อ่าน 1341)
วีดีทัศน์จาก Youtube
170
"ยายชู "สู้เพื่อปากท้องของครอบครัวและเพื่อจะเอาทุนไปเป็นทุนการศึกษา | เกมต่อชีวิต | 17-11-61 | 3/3
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.22 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
171
ภาพยนต์สั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
172
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสอบ RT ป.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.14 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
173
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
174
VTR ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
175
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
176
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.2
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.03 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
177
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.56 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
178
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.13 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
179
ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 11.15 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
180
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 347)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
181
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
182
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 521)
ข่าวกิจกรรม
183
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
184
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
สนามสอบ N-net
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.48 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
186
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.13 น./อ่าน 705)
ข่าวกิจกรรม
187
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 329)
ข่าวประชาสัมพันธ์
188
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
วันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 983)
ข่าวกิจกรรม
190
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 11.21 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
192
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(ป.4-ป.6)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.54 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
193
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.51 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
194
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
เตรียมความพร้อมลูกเสือสำรอง(ปฐมวัย)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
196
โครงการค่ายพุทธบุตรปฐมวัย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.22 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
197
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.02 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
198
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
199
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
200
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
201
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
202
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 895)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์