ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตราการป้องกันโรคติดต่อ(covid-19)โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
(วันที่ 31 ธันวาคม 2563 11.48 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 19.08 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.27 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.25 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.24 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.22 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.21 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.19 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.11 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.10 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.08 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.06 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
OIT29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.03 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.01 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 18.00 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.58 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
OIT24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.57 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.55 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
OIT22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.54 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.52 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.51 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.49 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.45 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.43 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
OIT14 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
OIT13 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.39 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
OIT11 รายงานการกำกับ ติดตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.37 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.35 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.33 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
OIT6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.29 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.23 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
OIT3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.18 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.16 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
OIT01โครงสร้าง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
พ.ต.ท.บุญร่วม หลวงนาตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์พร้อมด้วยประสานโรงเรียนร้อย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.16 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.12 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของงบประมาณและชี้เเจงค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆจากเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.06 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
นักศึกษาสังเกตการสอน จาก มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรินทร์​
(วันที่ 16 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.56 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดี เเต่ยากจน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.51 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
พิธีถวายพระพร
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 09.22 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 15.12 น./อ่าน 166)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 10.39 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 12.29 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แบบสำรวจความพร้อมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 12.23 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การเปิดเทอมภาคเรียนที่1/2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 15.02 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
แจ้งงดให้บริการอาคารสถานที่และสนามกีฬา(ชั่วคราว)
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.18 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ระบบแจ้งความประสงค์สมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 18.02 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 09.17 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-1
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 15.12 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์