ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโต่งโต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานนักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 12.28 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มหัศจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโห่
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 12.22 น./อ่าน 341)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
โครงงานเรื่องมหัศจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโห่
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 12.16 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมออนไลน์ IC3 ;Digital Literracy Cetification
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
กิจกรรมทำบุญวายเพลทุกวันพระ โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
6
แบบ สขร.1ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.44 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
แบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
โรงเรียนบ้านโต่งโต้นนำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.00 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
O9 : Social Network
(วันที่ 07 กันยายน 2563 20.24 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
O17 : E-Service
(วันที่ 07 กันยายน 2563 19.25 น./อ่าน 138)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 กันยายน 2563 09.39 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
คู่มือ Google App
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.36 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ สสวท. ป.1-ม.3
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.34 น./อ่าน 596)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
แผนฯ ภาษาไทย หลักภาษา ป.1-6
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.33 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.30 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
แผนการสอนการงานอาชีพ ม.1-3
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.28 น./อ่าน 1380)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.1-6
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.25 น./อ่าน 169)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
เว็ปไซต์ครูอาธร วิมลสุข
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.21 น./อ่าน 65)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
รายงานการอบรมช่วง Covid-19
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.17 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
«กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด» ปี 2563
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.20 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
22
นำนักเรียนทำบุญ ถวายเพลวันพระ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
23
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 17.34 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
24
นำนักเรียนมาทำบุญถวายเพล ณ วัดบ้านโพธิ์ฮัง #โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.05 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
25
แนะนำวิธีการเพิ่มแก้ไข WEB EMIS จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.44 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.38 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.33 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.06 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O46 : มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.58 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.50 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.27 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10.19 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.12 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
35
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.11 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
36
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดและโรคมือเท้าปากที่โรงเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 09.56 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
37
ขอบคุณคณะผู้ปกครองจากชุมชนบ้านกอกแก้ว
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.51 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการครู 5 นาที โดย สภ.อำเภอราษีไศล
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 10.12 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 11.07 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
40
การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ สามารถกดปุ่มเพื่อแสกน QR Code
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.53 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
บอกข่าวเล่ามา : SAVE Tongton School ON COVID 19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
การนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1กรกฎคม 2563-ภายใต้สถานการ์โควิท-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.55 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
#ทดสอบระบบอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.47 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กิจกรรม Big Cleaning ทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิท -19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 15.18 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศปิดภาคเรียน ที่ 2/2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 09.49 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
47
งานกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 “บัวหุ่งหนองอึ่งเกมส์” 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.19 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
48
#พิธีถวายราชสดุดี"พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" #⚜
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.13 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
49
นำเสนอโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 18.26 น./อ่าน 125)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ คุณครูอุมาทิพย์ หนองก
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.44 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำหมู่บ้าน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมควา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นำคณะกรรมการตรวจงานจ้าง งวดสุดท้าย
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
53
กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ณสนามแข่งขันทุ่งขุมทรัพย์อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษปร
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.54 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
54
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.43 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.35 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.19 น./อ่าน 648)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 26 มกราคม 2561 12.47 น./อ่าน 117)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
งานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.59 น./อ่าน 102)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
เอกสารสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 มค.61
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.50 น./อ่าน 24020)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
61
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ กับงานทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
(วันที่ 17 มกราคม 2561 09.48 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
62
แบบทดการอ่าน เดือนสิงหาคม 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.47 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ C-A-M-P, CAMP!CAMP!CAMP!
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.33 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
64
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.28 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
โครงการเข้าค่ายนักเรียนเสริมทักษะชีวิตป้องภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโต่งโต้น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.48 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
66
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนใหม่
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการอาหารกลางวันจากผลผลิตกล้วยน้ำหว้า
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 07.03 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
68
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 06.48 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น เป็นวิทยากรการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม SMSS
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.32 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ได้นำนักเรียนไปอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.30 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
71
ผลผลิต มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลสุกพร้อมเข้ากระบวนการผลิต แปรร่วมเป็นไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บผลผลิตโดย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 1903)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร.ร.บ้านโต่งโต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.50 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.48 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
74
งานปัจฉิมปีการศึกษา2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
75
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
แบบประเมิน ครั้งที่ ๑ มิถุนายน 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.38 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.36 น./อ่าน 342)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
78
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 66)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
79
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเขต อบต.หนองอึ่งร่วมกับโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ข้าราชการ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.27 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.22 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
81
การประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.30 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
82
ดาวน์โหลด
(วันที่ 03 กันยายน 2559 13.05 น./อ่าน 148)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
83
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.51 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
84
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.49 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
นิเทศตรวจเยี่ยมและชมพิธีเปิดกองลูกเสือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 13.26 น./อ่าน 435)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
แผนการสอนลูกเสือ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 19.22 น./อ่าน 480)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
87
แผนแนะแนวโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ป.๑-ม.๓
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 13.37 น./อ่าน 238)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.43 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
89
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.30 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 17.29 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 08.43 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.34 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
93
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.32 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 16.11 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
96
workshop แนะนำการใช้โปรแกรม SMSS
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 12.16 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
97
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนโดยเทคโนโลยีราษีไศล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 1101)
ข่าวกิจกรรม
98
พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและสวนสนาม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
99
กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่พร้อมไประดับภาค
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.15 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
100
ลูกเสือซ้อมสวนสนามพรุ่งนี้ครับ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
101
ลิ้ง SMSS
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 1411)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ประชุมประจำเดือน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 20.17 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
103
คณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 19.48 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
เชิญชวนพี่น้องออกเสียงประมติ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 17.08 น./อ่าน 442)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
youtube
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.50 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
106
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.31 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
107
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.26 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
108
นำเสนอผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.17 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
109
โครงการปลูกมะนาว
(วันที่ 29 เมษายน 2558 15.14 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม