ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนละทายวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 19.59 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 30 เมษายน 2564 19.19 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 30 เมษายน 2564 18.27 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
(วันที่ 16 เมษายน 2564 13.07 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
5
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่จะสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.31 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
6
ม.1 และ ม.4 ที่จะสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
(วันที่ 16 เมษายน 2564 12.22 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
แนวปฏิบัติมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนละทายวิทยา..
(วันที่ 15 เมษายน 2564 11.15 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
8
แนวปฏิบัติมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนละทายวิทยา..
(วันที่ 15 เมษายน 2564 11.14 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่
(วันที่ 07 เมษายน 2564 17.17 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
การใช้เกมในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.29 น./อ่าน 107)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
การพัฒนาชุดการสอน รายวิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร (ง30262) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.28 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส31104
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.15 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในธรรมชาติ โดยใช้เกม ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธ
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.11 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ม.4 โดยใช้แบบจำลองเซลล์
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.10 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง 2 เรื่อง มารยาทไทย โดยใช้โปรแกรม Kahoot
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.09 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
การใช้ CAI ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนษย
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.08 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษพื
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.06 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.05 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นม.6 โดยการ
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 22.48 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
รูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานพัฒนาความสามารถ ทางการคิด รายวิชา ว30288 การจัดกา
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 22.43 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
พัฒนาทักษะการจำคำศัพท์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 22.36 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประชาคม อาเซียน ชุด มาตราตัวสะกด
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 17.13 น./อ่าน 52)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
23
การพัฒนาทักษะการอ่านจำนวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 16.32 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชา ฟิสิกส์ 4(ว30204) ก
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 16.29 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นม.1
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 16.07 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “TAI Assisted Individualization”
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 16.04 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาไทย เรื่อง รู้หลักภาษา
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 15.50 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
วัตกรรม LTW HUG Model
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 10.26 น./อ่าน 170)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 14.39 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
30
วัตกรรม LTW HUG Model
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.05 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 21.03 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
32
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 21.01 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
จกรรมมอบรองเท้านักเรียน และเสื้อวอร์ม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 21.01 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
34
เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนละทายวิทย
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 20.57 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 20.40 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
โรงเรียนละทายวิทยา รับนิเทศวิถีใหม่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10.37 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
37
การแข่งขันกีฬาภายใน การเวกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนละ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2563 07.17 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
38
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านการแข่งข
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 10.02 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
39
อบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 09.57 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 22.06 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
41
วันที่4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนละทายวิทยาร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 21.50 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
42
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 21.44 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
43
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 11.11 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
44
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนละทายวิทยา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำความดี มีความซ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 11.08 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
45
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมาลี นาคกระโทก จัดกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาว
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 10.59 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนละทายวิทยา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 16.21 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนละทายวิทยา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 16.10 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
โครงการจัดการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาประจำปี 256
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 09.52 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
49
นางสุมาลี นาคกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬายกน้ำหนัก และผู้ฝึกสอน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 14.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการมอบทุนการศึกษา (รถจักรยาน) ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 14.27 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
51
งานมุฑิตาจิต คุณครูศิวภรณ์ พันธุเพ็ง วันที่ 30 กันยายน 2563
(วันที่ 30 กันยายน 2563 20.04 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
52
งานมุฑิตาจิต คุณครูศิวภรณ์ พันธุเพ็ง ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน วันที่ 25 กันยายน 2563
(วันที่ 28 กันยายน 2563 15.03 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
53
มอบของขวัญเนื่องในวันเกิดให้กับบุคลาการโรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 28 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
54
ลิงค์ไฟล์โครงการ 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 20.49 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ ติดตาม การจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 15.28 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นางสุมาลี นาคกระโทค เป็นประธานในพิธีเ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 15.17 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียน เพื่อร่วมแก้ปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
58
โครงการ ๓ ม. ( มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา แต่
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 11.00 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมธรรมะ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 21.56 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
61
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 21.51 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 21.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
63
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ICT – COVID – 19 ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม พ.
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 20.14 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการอบรมการเพาะเห็ด ณ สวนทอฝัน ม.8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็น
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 21.44 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
65
ภาพกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และลูกเสือจราจร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเข
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 17.56 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
66
การนิเทศภายใน โรงเรียนละทายวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
67
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.38 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
68
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.05 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.32 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
71
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.35 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.31 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
73
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 วันที่10 กรกฎาคม พ.ศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.25 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
74
งานต้อนรับผู้อำนวยการ,นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,เลี้ยงส่งคุณครู 03.07.63
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.21 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันกำจัดยุงลาย โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 มิถุนายน 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.18 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
76
บรรยากาศในการการเปิดภาคเรียนที่1 /2563 วันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.16 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
บรรยากาศในการการเปิดภาคเรียนที่1 /2563 วันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.06 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
78
โครงการแก้ 0, ร, มส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 08.43 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
โครงการแก้ 0, ร, มส ชั้นม. 3 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.27 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2563 และวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนละท
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 20.56 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
วันรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 20.53 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
มอบตัว/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 12.08 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 11.41 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา..
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.12 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ตำรวจประจำโรงเรียนละทายวิทยา เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.02 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
การฝึกซ้อมกิจกรรมร้องเพลง..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.59 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมตอบคำถาม ท้าให้ลอง งานห้องสมุด โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
88
ครั้งที่2. ที่ได้รับความอนุเคราะห์ช่างตัดผมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.56 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
89
ละทายวิทยาร่วมบุญมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ศรีละทาย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.49 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
ยินดีต้อนรับคุณครูพัชราภรณ์ ศรีมา สู่รั้วฟ้าแดง ละทายวิทยา
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ละทายวิทยาจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.46 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
92
การรณรงค์ การอบรม ส่งเสริมป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคไข้เลือดออก ยาเสพติด
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.41 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
94
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.07 น./อ่าน 133)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
กิจกรรมในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 416)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ลูกๆ ฟ้าแดง ละทายวิทยา ร่วมกิจกรรท สวดมนต์.ทุกวันศุกร์.ก่อนกลับบ้าน.
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
97
ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา รร คุณธรรม ละทายวิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
99
จากวันนั้นถึงวันนี้กับชาวทูบีนัมเบอวัน ละทายวิทยา 2562 ร่วมส่งกำลังใจให้ไปต่อในวันพรุ่งนี้ครับ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
100
พิธีซ้อมวันไหว้ครู ละทายวิทยา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมแนะแนว ม.5/2ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาบริหารจัดการ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
103
นักศึกษาสังเกตการสอนกล่าวลานักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.55 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
104
ครงการทูบีนัมเบอร์วัน (อังกฤษ: TO BE NUMBER ONE)
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.55 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ชมรม TO BE NUMBER ONE ละทายวิทยา เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร.ชาวละทายวิทยา โดยการนำของท่าน ผอ.ชูพงศ์ บรรทะโก
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
107
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
108
จิตอาสา ร่วมพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.51 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
สวดมนต์และเวียนเทียนกันที่วัดบ้านโอ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.50 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
110
เป็นกำลังใจคุณครูที่มีวันเกิดช่วงเดือน พ.ค
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.49 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
ร่วมสร้างสรรค์ละทายวิทยา ให้มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดไปครับ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.49 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กา่รสร้างข้อสอบออนไลน์ และ หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานศึกษา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.51 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
113
ต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทุกคน สู่รั้วฟ้าแดงด้วยความยินดีครับ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.41 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
114
บรรยากาศการ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง วันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.40 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม