ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา2563
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 01.05 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 00.44 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 00.35 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วงโปงลางโรงเรียนบ้านกลาง เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 00.16 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 00.03 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
นักเรียนประกวดโครงงานคุณธรรม
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 23.57 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
7
รพ.สต.กลาง ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 18.27 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
8
พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทับภาคที่ 2 มาพบปะประชาชนและส่งมอบโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 17.44 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
9
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ได้เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลกลาง”
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 17.28 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมพิเศษเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ทักษะการประกอบอาชีพ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 16.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
พระศิวะพัชร ปภาโส นพคุณ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 8 ทุน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 23.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 16.31 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 16.00 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
15
การสร้างสนามเด็กเล่น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.52 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม