ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเยาวชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดม ยูไนเต็ด
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.06 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.03 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.36 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.15 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.13 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O8 Q&A
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O9 Social Network
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.49 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.32 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O17 E-Service
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.26 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.23 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.22 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.20 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.17 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.16 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.14 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.56 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.55 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.49 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.45 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ร่วมต้อนรับผ้าป่าและรับมอบจักรยานตามโครงการ "จักรยานเพื่อน้อง"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมใช้สถานที่บันทึกวีดีโอประกวดระเบียบแถว
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
47
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.46 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
49
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.28 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
51
การก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 19.31 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการให้ลูกรัก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.37 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 05.05 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 12.26 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 19.00 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
56
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 21.02 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
57
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรุณามาตรวจงานก่อสร้างลู่ยางพารา
(วันที่ 23 เมษายน 2561 21.09 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างลู่ยางพาราในสนามกีฬา ของกรมพลศึกษา
(วันที่ 22 เมษายน 2561 23.26 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม