ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 19.18 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันสำคัญ(วันออกพรรษา)
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 21.31 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเยาวชนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.22 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดม ยูไนเต็ด
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.06 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.03 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.36 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.15 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.13 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O8 Q&A
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O9 Social Network
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.49 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.32 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O17 E-Service
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.26 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.23 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.22 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.20 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.17 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.16 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.14 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.12 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.55 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.49 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.45 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
ร่วมต้อนรับผ้าป่าและรับมอบจักรยานตามโครงการ "จักรยานเพื่อน้อง"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.32 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมใช้สถานที่บันทึกวีดีโอประกวดระเบียบแถว
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.46 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
51
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.28 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
53
การก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 19.31 น./อ่าน 151)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการให้ลูกรัก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.37 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
55
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 05.05 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 12.26 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 19.00 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
58
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 21.02 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
59
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรุณามาตรวจงานก่อสร้างลู่ยางพารา
(วันที่ 23 เมษายน 2561 21.09 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างลู่ยางพาราในสนามกีฬา ของกรมพลศึกษา
(วันที่ 22 เมษายน 2561 23.26 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม