ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนของข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมบุญสังฆทานวัดใหม่ทองเจริญในวันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
บริการการเคลือบฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมรองฟัน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
4
การเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับนักเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
5
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประเมินโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2563 14.02 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.42 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
การกล่าวคำปฎิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.39 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
ประเมินครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ระดับกลุ่มเครือข่ายหนองสะโนโนนค้อ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.34 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.00 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมทางไกล (Video conference)
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.42 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.35 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การออกติดตาม นิเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.34 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียนตอนเช้า
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 13.31 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
สอบอ่านเขียนนักเรียน ป.1-ม.3 ครั้งที่ 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.49 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.40 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
23
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.30 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.23 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.04 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
26
การนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 08.54 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 18.26 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
28
การมอบทุนนักเรียนยากจน (ทุนโควิด)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 18.14 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 17.57 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
32
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.06 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.14 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
35
การทดสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.12 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
36
คำสั่งห้องเรียนสีขาว (รองฯระพีพัฒน์ ภามาศ)
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 06.06 น./อ่าน 191)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว (รองฯระพีพัฒน์ ภามาศ)
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 06.01 น./อ่าน 2513)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
กิจกรรทำบุญวันเข้าพรรษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 08.51 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
39
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 12.25 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพย์ติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 04.39 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
41
งานประเพณีสมโภชปราสาทธาตุนางพญา ประจำปี 2560
(วันที่ 24 มกราคม 2560 09.38 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 22.07 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 09.28 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
44
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 17.34 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
45
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 16.34 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
46
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 12.43 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีราชสดุดี ประจำปี 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 12.28 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
48
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 11.04 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
49
ติวโอเน็ต ปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 11.32 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
50
งานสมโภชปราสาทธาตุนางพญา ประจำปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 11.12 น./อ่าน 939)
ข่าวประชาสัมพันธ์