ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนากระแซงศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 10.42 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 10.37 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีส่งมอบขบวนแห่พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.05 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 14.58 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
6
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
แนะนำโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.49 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
best pratice ดนตรีสร้างสรรค์
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.39 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.33 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exce
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exc
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.25 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
15
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.24 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
การนิเทศและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
19
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.20 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.19 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
22
การมอบทุนเสมอภาคของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.17 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.52 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
24
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.39 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
25
การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.34 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
26
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย ครูธนพร งามเถื่อน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 10.10 น./อ่าน 122)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 15.37 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2563 08.34 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม
(วันที่ 25 มกราคม 2563 13.23 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
30
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.57 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.40 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการสอบ Onet ดีเด่น
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.29 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติสากล
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.21 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
34
นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.31 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
นำเสนอการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
36
นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.24 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
37
การประกวดชุดแฟนซี นศ.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.22 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
นำเสนอการประกวด smart รด.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
การศึกษาการพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณของนักเรียนที่มีต่อการคูณ (เพื่อหาจำนวนเฉพาะ) โดย..นางจิราพร น้อยค
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.24 น./อ่าน 140)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
ารศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ฯ โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวั
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวัน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.22 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
การพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ฯ โดย...นายธนายุทธิ์ มุสิกสวัสดิ์
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 303)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
43
งานวิจัยการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ศ 23101 นาฏศิลป โดย นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 66)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
45
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี กศ.2561 ร.ร.นากระแซงศึกษา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แบบรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา..โดยนางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
49
เผยแพร่รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 โดย นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
50
การประกวดโครงการ Smart รด. เดินตามรอยพ่อ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
51
พิธีมอบถังน้ำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
52
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.57 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 08.53 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
55
การแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.26 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
56
ละครคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.24 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
57
นำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร.ร.มัธยมศึกษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.59 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรรมตามโครงจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.48 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมนิเทศสัญจร สพม.29 พบเพื่อนครู
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.42 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.34 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
66
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.13 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.34 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.18 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
69
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และ การประชุมสรุปการปฏิบัติงาน ปีก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.12 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
70
การประชุม Video Conference
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.10 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
71
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.37 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
75
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียน...โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
77
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วาระพิเศษ)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
79
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
83
มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมฯ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.16 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
85
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.19 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.11 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
89
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2562 11.41 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
91
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.25 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
93
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.44 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.40 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
95
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.33 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
96
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.29 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
97
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.09 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
98
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 09.46 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
99
รับฟังนโยบายการพัฒนาจาก ผอ.สพม.29
(วันที่ 09 กันยายน 2561 08.27 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
100
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.59 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
101
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.51 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.04 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 08.24 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.57 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
105
พิธีสวยสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2561 12.52 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 12.25 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 09.26 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA2018
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.02 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
109
รับการนิเทศการดำเนินงานจาก สพม.29
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 14.55 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 22.51 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
111
งานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.22 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมอำลาครูย้าย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.15 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
113
พิธีทำบุญตักบาตร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.12 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.05 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
115
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 17.59 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
116
ค่ายปรับพื้นฐานการเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
117
ผอ.สพม.29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 13.54 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.51 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
120
แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.35 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.09 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
122
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.48 น./อ่าน 371)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 460)
ข่าวกิจกรรม
124
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 29 มกราคม 2561 10.40 น./อ่าน 562)
ข่าวกิจกรรม
125
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
(วันที่ 16 มกราคม 2561 19.28 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.18 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
127
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
128
พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 07.25 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 13.59 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
130
การประเมิน "องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"
(วันที่ 05 กันยายน 2560 13.31 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
131
การประเมินภาคสนามศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
(วันที่ 01 กันยายน 2560 14.00 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
132
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 13.42 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
133
ค่ายอบรม ASEAN Youth Leader (AYL)
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 01.43 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 04.49 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
135
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 12.53 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.53 น./อ่าน 691)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.33 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
138
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 16.37 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
139
การนิเทศ ติดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 15.15 น./อ่าน 427)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสะท้อนเอกลักษณ์ไทย และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 02.39 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
141
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.29 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
142
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
143
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย PLC สู่สถานศึกษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 09.30 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
144
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.12 น./อ่าน 600)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.11 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
การอบรมโครงการคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ สร้างได้ด้วยชุมชน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 15.23 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
147
ขวัญกำลังใจบุคลากร
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.43 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.33 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
149
ค่ายคุณธรรมประจำปี 2559
(วันที่ 21 มกราคม 2560 21.39 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมวันปีใหม่และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.55 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.53 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
152
นากระแซงเกมส์ 2559
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.50 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
153
ค่าย IT สัญจรคาเฟ่ ครั้งที่ 17
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.47 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.33 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.26 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.23 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
158
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09.13 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
159
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 05.34 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
160
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 22 กันยายน 2559 20.05 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
161
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.39 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
162
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.47 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
163
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.36 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
164
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.31 น./อ่าน 1327)
ข่าวกิจกรรม
165
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.24 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
166
การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.16 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.10 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
168
ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค สาขาโลตัส อำเภอเดชอุดม มอบหนังสือ
(วันที่ 08 กันยายน 2559 12.19 น./อ่าน 585)
ข่าวกิจกรรม
169
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 13.21 น./อ่าน 465)
ข่าวกิจกรรม
170
งานสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 12.51 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
171
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.31 น./อ่าน 540)
ข่าวกิจกรรม
172
การอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google App For Education
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.25 น./อ่าน 465)
ข่าวกิจกรรม
173
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2559 21.05 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
174
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 17.06 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
175
การอบรมโปรแกรม Aduino Board
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 19.55 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
176
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 18.51 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
177
การอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส
(วันที่ 21 มิถุนายน 2559 21.18 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม
178
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 1438)
ข่าวกิจกรรม
179
นิทรรศการครูตู้สัญจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 980)
ข่าวกิจกรรม
180
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.21 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
181
การประเมินโรงเรียนสุจริต และการดำเนินงานค่านิยมหลัก12 ประการ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 640)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.13 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
183
การมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.10 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
184
นายกพบเพื่อนครู
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.01 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.57 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
187
กิจกรรมบักอื๋อใหญ่ 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.54 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรมวันครู ปี 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.50 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
189
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
190
นากระแซงเกมส์ 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.44 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2015
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.41 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
192
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.37 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
193
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
194
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
195
พิธียกเสาเอก โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.09 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
196
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.03 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
197
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.00 น./อ่าน 988)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
199
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.51 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
200
มอบรางวันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.46 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
201
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.39 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
202
รับการนิเทศการจัดการศึกษา จาก สพม.29
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.36 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
203
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2558
(วันที่ 14 กันยายน 2558 20.00 น./อ่าน 2077)
ข่าวกิจกรรม
204
การแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กันยายน 2558 09.41 น./อ่าน 750)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
(วันที่ 04 กันยายน 2558 20.30 น./อ่าน 989)
ข่าวกิจกรรม
206
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 กันยายน 2558 19.57 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กันยายน 2558 21.17 น./อ่าน 347)
ข่าวกิจกรรม
208
แสดงความยินดีกับบุคลากร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2558 09.04 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
209
กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 11.05 น./อ่าน 544)
ข่าวกิจกรรม
210
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 22.03 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
211
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 22.58 น./อ่าน 892)
ข่าวกิจกรรม
212
ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.25 น./อ่าน 2432)
ข่าวกิจกรรม
213
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.14 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.05 น./อ่าน 1620)
ข่าวกิจกรรม
215
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 19.53 น./อ่าน 717)
ข่าวกิจกรรม
216
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 11.24 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
217
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.28 น./อ่าน 1287)
ข่าวกิจกรรม
218
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.15 น./อ่าน 713)
ข่าวกิจกรรม
219
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 07.53 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม