ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโพนทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 11.47 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 12.42 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบถุงปันสุขให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมเพื่อรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.42 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ในการเตรียมการเปิดเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.38 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.58 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมสรุปการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.54 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
8
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.32 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.22 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.40 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 10.43 น./อ่าน 949)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 15.38 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.55 น./อ่าน 1237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 12.49 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
15
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.00 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมดนตรี - นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.46 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
17
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.20 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
18
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
19
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 14.50 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
ประเพณีบุญบั้งไฟ " บ้านโพนทอง "ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 14.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
22
เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 21.29 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 20.03 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมครู (ผอ.เขตพบเพื่อนครู) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 19.51 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
26
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 19.05 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศผลการแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 Primary Science & Math Adv
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 16.28 น./อ่าน 902)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 12.28 น./อ่าน 1570)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ข้อสอบเก่า ปี 59
(วันที่ 07 กันยายน 2560 11.15 น./อ่าน 316)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
30
สอบวิทย์คณิต 60
(วันที่ 07 กันยายน 2560 10.59 น./อ่าน 1099)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศผลสอบการสอบ PSMAC#9
(วันที่ 03 ธันวาคม 2559 00.25 น./อ่าน 1436)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 21.39 น./อ่าน 517)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
โรงเรียนบ้านโพนทอง ขอต้อนรับผอ.คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.10 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประวัติบ้านโพนทอง
(วันที่ 04 กันยายน 2559 08.06 น./อ่าน 233)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
35
หลักภาษาไทย
(วันที่ 04 กันยายน 2559 07.44 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
อำนาจเจริญ บ้านเฮาเมืองเฮา
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 21.53 น./อ่าน 321)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
ข้อสอบเก่า PSMAC8
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 21.40 น./อ่าน 2800)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ประกาศสอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 10.04 น./อ่าน 1235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ข้อสอบเก่า PSMAC7
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 09.36 น./อ่าน 2189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
วางระบบห้องสมุด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.32 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
41
อบรมการจัดการห้องสมุด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
42
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญเข้าเก็บข้อมูลการปรับปรุงอาคารเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 22.34 น./อ่าน 567)
ข่าวกิจกรรม
43
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโพนทอง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 22.18 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม