ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโพนทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.อำนาจเจริญ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.49 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ปะจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 11.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโพนทอง
(วันที่ 17 กันยายน 2563 11.22 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.33 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.31 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.27 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.24 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.15 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.08 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.43 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.40 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.50 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.45 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.44 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.43 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.37 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.29 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.20 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.17 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.11 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 08.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 07.47 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 กันยายน 2563 07.39 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 06 กันยายน 2563 18.43 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 22.11 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 2
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
33
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.46 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.32 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงครูผู้มีพระคุณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.52 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ รุ่นที่ 4
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.27 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.30 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
38
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.25 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.14 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
40
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 11.47 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
41
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 12.42 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
42
มอบถุงปันสุขให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.47 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมเพื่อรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.42 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
44
ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ในการเตรียมการเปิดเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 12.38 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
45
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.58 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมสรุปการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.54 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
47
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.32 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 10.40 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
50
ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 10.43 น./อ่าน 1001)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 15.38 น./อ่าน 525)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
การสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.55 น./อ่าน 1314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 12.49 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
54
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.00 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมดนตรี - นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.46 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
56
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.20 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
57
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.12 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 14.50 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
59
ประเพณีบุญบั้งไฟ " บ้านโพนทอง "ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 14.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
61
เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 21.29 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 20.03 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
64
ประชุมครู (ผอ.เขตพบเพื่อนครู) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 19.51 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
65
บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 19.05 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศผลการแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 Primary Science & Math Adv
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 16.28 น./อ่าน 926)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 12.28 น./อ่าน 1626)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศห้องสอบ psmac10 ประจำปี 2560
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 00.29 น./อ่าน 59)
69
ข้อสอบเก่า ปี 59
(วันที่ 07 กันยายน 2560 11.15 น./อ่าน 343)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
70
สอบวิทย์คณิต 60
(วันที่ 07 กันยายน 2560 10.59 น./อ่าน 1104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ประกาศผลสอบการสอบ PSMAC#9
(วันที่ 03 ธันวาคม 2559 00.25 น./อ่าน 1464)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 21.39 น./อ่าน 529)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
โรงเรียนบ้านโพนทอง ขอต้อนรับผอ.คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.10 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
74
ประวัติบ้านโพนทอง
(วันที่ 04 กันยายน 2559 08.06 น./อ่าน 238)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
หลักภาษาไทย
(วันที่ 04 กันยายน 2559 07.44 น./อ่าน 217)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
76
อำนาจเจริญ บ้านเฮาเมืองเฮา
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 21.53 น./อ่าน 331)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
77
ข้อสอบเก่า PSMAC8
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 21.40 น./อ่าน 2913)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประกาศสอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 10.04 น./อ่าน 1251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ข้อสอบเก่า PSMAC7
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 09.36 น./อ่าน 2213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
วางระบบห้องสมุด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 14.32 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
81
อบรมการจัดการห้องสมุด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
82
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญเข้าเก็บข้อมูลการปรับปรุงอาคารเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 22.34 น./อ่าน 587)
ข่าวกิจกรรม
83
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโพนทอง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 22.18 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม