ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดงสว่าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
010:แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.34 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
011:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.32 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.31 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
014:มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.29 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.28 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
016:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.24 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
018:แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.01 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
019:รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
019:รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
020:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
021:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหารพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.54 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
025:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.46 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
026:การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
027:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.42 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
028:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
029:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.37 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.32 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
033:การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.30 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
034:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.28 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.26 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.25 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
037:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.22 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
038:การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
040:การรายงานกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.16 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
041:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
042:มาตรการเผยแผร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.09 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
043: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.08 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
044: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
045:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.01 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
046: มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
047: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนชน์ส่วนตนกับส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.56 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
048:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.48 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
social Network
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.14 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
คลิปวิดิโอ โรงเรียนปลายข้าว
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.57 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม