ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดงสว่าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.07 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.31 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงสว่าง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
010:แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.34 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
011:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.32 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.31 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
014:มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.29 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.28 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
016:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.24 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
018:แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.01 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
019:รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
020:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
021:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหารพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.54 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
025:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.46 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
026:การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
027:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
028:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
029:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.37 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.32 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
033:การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.30 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
034:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.28 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.26 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.25 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
037:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.22 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
038:การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
040:การรายงานกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.16 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
041:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
042:มาตรการเผยแผร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.09 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
043: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.08 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
044: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
044: มาตรการส่งเสริมความโปร่งโสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.03 น./อ่าน 7)
36
045:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
046: มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
047: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนชน์ส่วนตนกับส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.56 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
048:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.48 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
social Network
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.14 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
คลิปวิดิโอ โรงเรียนปลายข้าว
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.57 น./อ่าน 6)
วีดีทัศน์จาก Youtube
42
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม