ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.31 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.29 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.28 น./อ่าน 17)
4
แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.27 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ํางเป็นลูกจ้ํางชั่วครําวปฏิบัติหน้ําที่นักกํารภํารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 14.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันแม่ ปี 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 14.09 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
รับสมัครครูอัตราจ้าง เดือนสิงหาคม ปี2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับสมัครนักการภารโรง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
O13 คู่มือหรือมาตรฐบานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 117)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
โรงเรียนหนองโด
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.57 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 32)
18
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.56 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O15 ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O16 รานงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O26 การดำนเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O35 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาศ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O41รายงานผลการดเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.26 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
วันไหว้ครู
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
53
สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.59 น./อ่าน 1365)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.56 น./อ่าน 260)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.50 น./อ่าน 1937)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประชุมจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต เพื่อรองรับประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.49 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม