ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เยี่ยมชั้นเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 12.41 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและตัวอย่างหนังสือราชการ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 10.53 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ปฏิทินการรับนักเรียน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 13.01 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โหลดแบบ ปร 456
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 21.45 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 16.24 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 14.44 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.45 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 10.36 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.43 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.42 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.42 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.41 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.40 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.40 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.39 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.38 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.37 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O34 : เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.36 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.35 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.32 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.32 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.31 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.31 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการหาพัสดุ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.30 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.29 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.28 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O17 : E-Service
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.28 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.19 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.17 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.16 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.14 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.12 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O9 : Social Network
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.11 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O8 : Q&A
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.10 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.09 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.07 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.05 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.03 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 11.01 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 10.59 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 10.57 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 16.41 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต63
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 13.44 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 10.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 10.22 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 09.56 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการหาพัสดุ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 14.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
ครูร่วมกับนักเรียนประดิษฐ์กระทง และอธิบายถึงความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.38 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
กิจกรรมวันฮาโลวีน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 04.47 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
โรงเรียนบ้านบึงกาฬจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ ทุกวันพุธ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 02.25 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
o32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 17.28 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 12.41 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ภาคเรียนที่ ๑
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.41 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ ที่มาส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 09.53 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
O11 การกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 13.47 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป.บึงกาฬ จัดกิจกรรม Open Class วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 12.30 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 14.13 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
65
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะโรงเรียนบ้่านบึงกาฬ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 13.19 น./อ่าน 481)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
ประชุมจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต เพื่อรองรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.50 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 10.25 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)