ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ดนตรีอีสาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.07 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 7)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 1)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 2)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 - ป.3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 4)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.41 น./อ่าน 3)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่นโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 12.10 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.47 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O35 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.00 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.41 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 11.28 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรอง
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 15.07 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์