ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29)
(วันที่ 19 เมษายน 2563 17.07 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29)
(วันที่ 19 เมษายน 2563 16.56 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ดนตรีอีสาน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.07 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็กประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4 - ป.6
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1 - ป.3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.41 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการ์ตูนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่นโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 12.10 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.47 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.43 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O35 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.00 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.41 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรอง
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 15.07 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์