ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 12.07 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.04 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันครู ปี 2563
(วันที่ 22 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 5)
4
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 07.53 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 09.33 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.56 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O10:แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.55 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O11:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O19:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O22:ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา พัสดุประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O26:การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O28:รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O35:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.11 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O42:มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O43:มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O45:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O46:มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O47:มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O48 :มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.40 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.29 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.22 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 19.53 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่09/2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.55 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
49
ข่าวประชาสัมพันธ์02/2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 5)
50
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
โครงการด้วยรักและห่วงใย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.22 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.04 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
55
ประกาศวันหยุด
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.16 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.17 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.18 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมการเรียนการสอน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 14.25 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
59
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.39 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกิรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 13.02 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.46 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม