ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังยาว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
คณะครูและนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชา
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.33 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
จังหวัดเคลื่อนที่
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คำนาน ป.3
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
O10แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาศ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O17E-Service
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O23สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O30ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O35การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.01 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.57 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.49 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 12.59 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
45
รณรงค์ยาเสพติด
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 12.57 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
46
ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 11.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
47
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 10.59 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 10.58 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
รับสมัครนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 13.14 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
เข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.57 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.45 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม