ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.46 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.42 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
น้อมจิตมุทิตา ปูชนียาจารย์ เกษียณอายุราชการ คุณครูสังคมโพธิจันทร์
(วันที่ 30 กันยายน 2563 14.01 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 กันยายน 2563 22.23 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.46 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.43 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.56 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.37 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.18 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.10 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.18 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 23.01 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O40 รายงานการกำับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.59 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.51 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.49 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.45 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.42 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.15 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 23.25 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
34
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 22.30 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
36
สอนชดเชย ช่วงสถานการณ์โควิด 19
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.58 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
37
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
สอนชดเชย ช่วงสถานการณ์โควิด 19
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.42 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.35 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O17 E-Service
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.54 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
แนะนำโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.21 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
49
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.24 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
50
นิเทศติดตามการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.22 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
51
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
52
ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
53
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 20
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 19
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.06 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
56
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.13 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรม ตำรวจประสานโรงเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
58
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมสุขบัญญัติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมธรรมะสู่มวลชน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 18
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.20 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 16
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 15
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.08 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 14
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.06 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 13
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.03 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 12
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.06 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 11
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
การอบรมจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.32 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
72
การแข่งขันมัคนายกน้อย ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.29 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.22 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมอ่านออก - เขียนได้
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
75
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 9
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 8
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
79
รางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 - 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 298)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
80
รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
81
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.24 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.19 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.12 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.56 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
Q&A
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.28 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 7
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 6
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 4
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 3
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.30 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 2
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.25 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฉบับที่ 1
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.20 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
แผนปฏิบัติการ 2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.25 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
104
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
105
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.45 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
106
ผอ.เขตพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.39 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
107
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
วันต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.58 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
109
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
112
สาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและการจัดเก็บนมโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.43 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
113
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.16 น./อ่าน 1188)
ข่าวกิจกรรม
114
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 13.13 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม