ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563
(วันที่ 25 กันยายน 2563 10.09 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.04 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
O9 : Social Network
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.12 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
กิจกรรมสืบทอดมรดกอีสาน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เดือน ๙ บุญข้าวประดับดิน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 12.56 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
6
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.53 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.52 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.50 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.47 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.46 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.45 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.44 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.42 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.41 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.37 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.35 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.34 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.33 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.32 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.31 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.27 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.26 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.24 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหา
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.23 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.22 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.20 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.59 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.55 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.54 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.45 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.42 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.37 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ข่าว
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.00 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ความทรงจำดีๆ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 20.28 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube