ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนเสถียร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาสี ประจำปี 2563
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 14.57 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
2
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 2 และชั้น ป.1
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 10.20 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.34 น./อ่าน 101)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.34 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.33 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.30 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.28 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.27 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O8 : Q&A
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.25 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O9 : Social Network
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.20 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แนะนำโรงเรียนบ้านโนนเสถียร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
O10 : แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาศ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.47 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O17 : E-Service
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา พัสดุประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.12 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.11 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.08 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.00 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รายไตรมาศ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.57 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.53 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.48 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.12 น./อ่าน 101)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
53
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
54
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.49 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
55
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2561 13.24 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.49 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
57
ผ้าป่าการศึกษาและพิธีมอบเสาธงจากพระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.46 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
58
กีฬากลุ่มโรงเรียนปากคาด ประจำปี 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.43 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
59
กีฬาสีประจำปี 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.34 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
60
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 29 กันยายน 2560 03.52 น./อ่าน 614)
ข่าวกิจกรรม
61
ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 27 กันยายน 2559 09.06 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
62
การแข่งขันมินิวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ประจำปี 2559
(วันที่ 01 กันยายน 2559 13.28 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
63
สศจ.บึงกาฬสอบบรรจุครู
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 13.46 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ภาพกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.52 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
65
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 11.08 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
66
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 11.02 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม