ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.26 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.25 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O9 : Social Network
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.30 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O8 : Q&A
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.29 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 42)
7
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.19 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.17 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.16 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.14 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.12 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.11 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O17 : E-Service
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.03 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.01 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.58 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O31:ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O32:ช่องทางการรับร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 20.20 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 20.06 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.59 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.46 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O29:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.41 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.30 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.26 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O43:มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.16 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.05 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O37:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.54 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.37 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.17 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 18.00 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O42:มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.54 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O45:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O46:มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.22 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O47: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนบ้านหนองบัว
(วันที่ 08 กันยายน 2563 17.09 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O48,มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)