ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O9 : Social Network
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 14.24 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.02 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.52 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O46: มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.09 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O47 : มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.07 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.52 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)