ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม " ค่ายมัคคุเทศก์น้อยเชิงอนุรักษณ์"
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.36 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
010 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.53 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.47 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.46 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.42 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.41 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.38 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.37 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.35 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.32 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.30 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.30 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.28 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.27 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.25 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.24 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.23 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.22 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.21 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.19 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.16 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.14 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.12 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.08 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.05 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.04 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
047มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.59 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยวินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.55 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
social Network
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.10 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
การบวกเลขของอนุบาล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.02 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
เกษียณครู สพป.บึงกาฬ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 15.54 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube