ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองจันทน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 15.45 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 14.14 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 14.13 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 13.24 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 13.24 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 13.22 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 13.19 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.00 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.55 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.53 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.47 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.46 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.43 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.41 น./อ่าน 33)
18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.38 น./อ่าน 34)
20
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.30 น./อ่าน 25)
21
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.23 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.23 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.23 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.22 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.16 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.15 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.14 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.07 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.05 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.04 น./อ่าน 24)
40
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.03 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.57 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.49 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
เพจFBโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.11 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
FBโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.09 น./อ่าน 24)
46
กลุ่มไลน์โรงเรียน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.22 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์