ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยลึก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O22
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.05 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.04 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.03 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.01 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 12.00 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.54 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.52 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.49 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.46 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.42 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.39 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.37 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.31 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.29 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.27 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.26 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.23 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.22 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.20 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.19 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.18 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.16 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.14 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.10 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.08 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.06 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 11.04 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.59 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 10.48 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
Social Network
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 09.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)